Spotters places @ Brussels Airport Zaventem 2018

Spotters places @ Brussels Airport Zaventem 2018

Spottersplaats 07R/25L     [texte en français ci-après]

Spottersplaats 07R/25L aan het transitcentrum in Steenokkerzeel biedt een uitstekend zicht op baan 25L die meestal wordt gebruikt om te landen. De omgeving rond deze baan is daarom zeer populair bij spotters en werd in de enquête ook met stip aangeduid als favoriete spottersplaats. Dankzij het verhoogde platform hebben spotters nu een vrij zicht op de baan.
De parking aan het transitcentrum werd uitgebreid met enkele parkeerplaatsen voor de spotters. Ook aan de kop van baan 25L aan de Kortenbergse Steenweg werd een kleine parking ingericht om overlast op de lokale wegen te vermijden.

Spottersplaats 01/19 in Zaventem

Spottersplatform 01/19 bevindt zich in het Vliegbos. Baan 01/19 wordt in het weekend gebruikt voor een deel van de vertrekkende vluchten. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om banen 25L en 25R te gebruiken, wordt baan 01/19 meestal gebruikt voor landingen. Ook hier biedt het verhoogde platform een vrij zicht op deze baan.
Omdat het Vliegbos naast spotters ook heel wat families en kinderen aantrekt, heeft Brussels Airport ook enkele speeltuigen en borden geplaatst die informatie geven over de luchthaven, populaire vliegtuigtypes en gebouwen die je vanop het spottersplatform kan zien. Spotters kunnen gebruik maken van de reguliere parkeerplaatsen rond het bos.

____________________________________

Plate-forme de spotting 07R/25L à Steenokkerzeel

La plateforme de spotting à proximité du centre de transit de Steenokkerzeel offre une vue exceptionnelle sur la piste de décollage et d’atterrissage 25L, principalement utilisée pour les atterrissages. L’environnement de cette piste est donc très populaire auprès des spotters et a été désigné comme l’un des endroits préférés dans l’enquête susmentionnée. Grâce à la plateforme surélevée, les spotters jouissent maintenant d’une vue imprenable sur cette piste.
Le parking du centre de transit a été agrandi, avec quelques places réservées pour les spotters. Un petit parking a également été aménagé à l’extrémité de la piste 25L sur la Kortenbergsesteenweg afin d’éviter les embarras de circulation sur les routes locales.

Plateforme de spotting 01/19 à Zaventem

La plateforme de spotting 01/19 se situe dans le bois récréatif ‘t Vliegbos. La piste est utilisée, pendant les week-ends, pour une partie des départs. Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’utiliser les pistes 25L et 25R, la piste 01/19 est généralement utilisée pour les atterrissages. Ici aussi, la plateforme surélevée offre désormais une vue dégagée sur cette piste d’atterrissage et de décollage.

Comme le Vliegbos attire non seulement les spotters, mais aussi beaucoup de familles et d’enfants, Brussels Airport a également installé des jeux de plein air et des panneaux d’information sur l’aéroport, les types d’avions et les bâtiments que vous pouvez observer depuis le site de spotting. Les spotters pourront faire usage des places de stationnement disponibles autour du bois.

“as is” vertaald door Google

Algemeen en in het veld:
De spotting  is afkomstig van Engelse soldaten die Duitse vliegtuigen nabij hun kust “zagen”. Spotting is in wezen foto’s van civiele en militaire vliegtuigen (vliegtuigen, helikopters, jagers enz.). Er zijn ook “scherpe” spotters die alleen delen van een vliegtuig nemen: helikopterrotors, straaljager-luchtinlaten, enz. Ze zijn allemaal geclassificeerd door een internationaal gedefinieerde registratie sinds 1944 (ICAO). Het formaat is als volgt: XX-XXXX
Het fotograferen van vliegtuigen veronderstelt het bezit van een vaste lens of een telelens met een minimale afstand van 200 mm. “Reflex” of hybride systemen zijn ideaal als ‘bodies’.
_________________________________
Généralités et sur le terrain :
Le spotting (to spot : répérer) tient son origine des soldats anglais qui “repéraient” les avions allemands près de leur côte. Le spotting est essentiellement des photos des aéronefs (avions, hélicoptères, chasseurs etc) civils et militaires. Il existe également des spotters “pointus” qui ne prennent uniquement que des parties d’un aéronef : rotors d’hélicoptères, bouches d’entrée d’air de chasseurs jets etc. Ils sont tous classés par une immatriculation définie internationalement depuis 1944 (OACI). Son format est le suivant : XX-XXXX
La prise de vues d’avions présuppose la possession d’un objectif fixe ou un téléobjectif d’une focale minimale de 200mm. Les systèmes “reflex” ou hybrides sont tout indiqués pour les boîtiers.

Multimédia :

Foto’s van de tribunes ~ Photos des tribunes 
Vliegtuigfoto’s ~ Photos d’avions

Apps
Flightradar24” on Google Play (Google Android smartphones) ~ Totally free (upgrade to pro version possible).
Brussels Airport on Google Play

Referencies ~ Références :
Tracking flight by sms Link
Brussels Airport Traffic Control Link
Infos over de banen Link ~ Infos sur les pistes Link
Brussels Airport
Banen ~ Pistes “departures” ~ Banen ~ Pistes “arrivals” (in real time).

205.468 flights on ONE day !!!
Eigenschappen van de banen en combinaties

Utilisation des pistes Zaventem
Official places of spotter areas.
50°53’41.1″N 4°30’52.8″E
50°53’05.1″N 4°29’24.4″E
50°53’20.1″N 4°29’46.5″E
50°50’58.6″N 4°28’16.6″E   (sur le toit du Parking Carrefour à Kraainem)
 


Militaire defile ~ Défilé militaire Belgium 2018

(Texte en français ci-après)
NATIONALE FEESTDAG IN HET TEKEN VAN HET EINDE VAN WERELD OORLOG I

De viering van de nationale feestdag en het klassieke civiele en militaire defilé stonden dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van Koning Filip.

De feestelijkheden begonnen traditiegetrouw al op 20 juli met een klassiek concert in Bozar en het Bal National. Naast het feest rond het Warande park waren tal van overheidsdiensten waaronder Defensie aanwezig met een infostand op het Koningsplein. Ook de Marine tekende present.

Klokslag 1600 uur startte het defilé dat in het teken stond van de Eerste Wereldoorlog met o.a. een “reenactment” groep in uniformen en met materiaal van 100 jaar geleden. Vooral het gemengde peloton samengesteld uit militairen en reservisten die defileerden met de onderscheidingen van hun voorvader die 100 jaar meevochten in de Grote Oorlog werd door het publiek met een daverend applaus bedankt!

Voor twee marinemensen was het alvast een bijzondere dag. Zowel Olivier Vogels, hoofd communicatie van de Marine als Jan Theus, reservist bij de Marine defileerden met de oorlogsmedailles van hun overgrootvaders en overgroot ooms! De overgrootvader van luitenant-ter-zee 1ste klasse Olivier Vogels, Léon Vogels, vocht aan het front van 30 oktober 1914 tot 7 juli 1917 bij her dertiende Linie infanterieregiment. Na een korte onderbreking, nadat hij gewond raakte, vervoegde hij opnieuw zijn eenheid in november 1917 om zijn eervol ontslag te krijgen in 1919. Voor zijn 54 maanden aan het front kreeg hij 8 frontstrepen, een kwetsuurstreep en nog talrijke nationale onderscheidingen waaronder het kruis van Officier in de Kroonorde met zwaarden. Luitenant-ter-zee 1ste klasse in de reserve Jan Theus droeg de onderscheidingen van zijn Grootoom E.H Pieter Hendrik Theus. Hij werd spijtig genoeg dodelijk verwond door een obusscherf op amper 6 weken voor de wapenstilstand tijdens de laatste aanval van het Belgische Leger op de Duitse linies. Hij was hulpaalmoezenier in het 17de Linieregiment en was zeer actief in de Frontbeweging. Hij kreeg postuum volgende onderscheidingen: Ridder in de Leopoldsorde, Oorlogskruis met palm en bronzen leeuw, overwinningsmedaille en herinneringsmedaille met 5 frontstrepen.

De Marine was ook aanwezig met één detachement en het vaandel onder het bevel van korvetkapitein Koen Verbouw. Zij werd met een luid applaus en kreten “leve de marine” verwelkomd op het paleizenplein door een groep oudgedienden van de Zeemacht (omgedoopt tot Marine in 1996).

We zullen de opoffering van alle jonge mensen, militairen of burgers gestorven voor het vaderland nooit vergeten, want het is dankzij hen dat we nu leven in een vrije wereld. Zij vochten met amper 200 000 manschappen tegen het Duits Keizerlijk leger dat 3 840 000 telde. Een ‘David versus Goliath’-gevecht, waar we als klein land samen met onze geallieerden stand hield. We will remember them!

Het thema van de feestelijkheden van dit jaar was alvast goed gekozen: “Respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst“. Laat ons, nu de vieringen ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog bijna voorbij zijn, samen zorgen voor een toekomst zonder oorlog!

_______________________________
LA FÊTE NATIONALE SOUS LE SIGNE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Cette année, la célébration de la Fête nationale ainsi que le traditionnel défilé civil et militaire étaient placés sous les signes de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale et l’anniversaire des cinq ans de règne du roi Philippe.

Comme le veut la tradition, les festivités débutaient le 20 juillet par un concert de musique classique à Bozar, suivi du Bal national. Outre la fête autour du Parc de Bruxelles, de nombreux services gouvernementaux, dont la Défense et en particulier la Marine, tenaient un stand d’information sur la Place royale.

Le défilé commençait à 16 heures précises. Il était placé sous le signe de la commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale. À cette occasion, un groupe de « reconstitution » portant les uniformes et le matériel d’époque participait au défilé. Mais c’est surtout le peloton mixte, composé de militaires et de réservistes, défilant en arborant les décorations de leurs ancêtres qui combattaient voici 100 ans au cours de la Grande Guerre, qui marqua le public. Ce dernier les remercia sous un tonnerre d’applaudissements !

C’était un jour particulier pour deux membres de la Marine. Tant pour Olivier Vogels, responsable de la communication de la Marine que pour Jan Theus, réserviste à la Marine. Ces militaires défilaient en portant les médailles de guerre de leur arrière-grand-père et arrière-grand-oncle ! Léon Vogels (arrière-grand-père du lieutenant de vaisseau de 1ère classe Olivier Vogels) combattait au front du 30 octobre 1914 au 7 juillet 1917 au sein du 13e Régiment d’infanterie de Ligne. Après une courte interruption, due à une blessure, il rejoignait son unité en novembre 1917. Il put quitter l’armée en 1919. Durant ses 54 mois passés sur le front, il reçut huit chevrons d’ancienneté au front, un chevron de blessure et de nombreuses distinctions nationales dont la Croix d’officier de l’ordre de la Couronne avec épées. Le lieutenant de vaisseau de 1ère classe de réserve Jan Theus, portait les distinctions de son grand-oncle EH Pieter Hendrik Theus. Ce dernier fut grièvement blessé par un éclat d’obus, à peine six semaines avant l’Armistice. Cela au cours de la dernière attaque de l’armée belge contre les lignes allemandes. Il servit comme aumônier adjoint au 17e Régiment de Ligne et fut très actif au cours des mouvements du front. Il reçut les honneurs suivants à titre posthume : Chevalier de l’Ordre de Léopold, Croix de guerre avec lion de bronze et palmes, médaille de la Victoire et médaille d’Honneur avec cinq chevrons de front.

La Marine était bien évidemment représentée par un détachement et son étendard. Celui-ci était placé sous le commandement du capitaine de corvette Koen Verbouw. Tous furent accueillis sur la place des Palais par un groupe d’anciens de la Force navale (rebaptisée Marine en 1996) sous de nombreux applaudissements et cris de « Vive la Marine ! ».

Nous n’oublierons jamais le sacrifice de ces jeunes civils ou soldats morts pour la patrie car nous vivons dans un monde libre grâce à eux. Ils n’étaient que 200 000 hommes de troupe à lutter contre l’armée impériale allemande qui en comptait 3 840 000. Un combat de David contre Goliath au cours duquel la Little Belgium aura tenu le coup aux côtés de ses alliés. We will remember them!

Le thème de ces festivités 2018 était bien choisi : « Respect du passé, confiance en l’avenir » et, alors que les célébrations du centenaire de la Grande Guerre touchent presque à leur fin, à nous de veiller à ce qu’il n’y ait plus jamais de conflit !

Foto’s ~ Photos

Panorama koninklijke familie ~ famille royale